brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ОФЕРТА ЗА КОМПЛЕКСНО ГОДИШНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОФЕРТА ЗА КОМПЛЕКСНО ГОДИШНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Обслужване от Служба по Трудова Медицина на работещите, съгласно изискванията на ЗЗБУТ:
1.1. Консултиране и подпомагане работодателя за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
1.2. Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите или нейната актуализация, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
1.3. Службата по трудова медицина съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
1.3.1. разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
1.3.2. предлагат степенуване по приоритети на мерките по т. 3.1, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
1.3.3. оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
1.4. Службата по трудова медицина разработва препоръки към работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
1.5. Службата по трудова медицина разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
1.5.1. организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
1.5.2. предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
1.5.3. дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
1.5.4. участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
1.6. Службата по трудова медицина подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
1.7. Службата по трудова медицина подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
1.8. Службата по трудова медицина консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

2. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
2.1. Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя при организирането на:
2.1.1. Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
2.1.2. Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
2.2. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания и изготвя:
2.2.1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
2.2.2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
2.2.3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
2.3. Службата по трудова медицина предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
2.4. Службата по трудова медицина уведомява избрания общо практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
2.5. Службата по трудова медицина изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец и се предоставя на работодателя и на работещия.
2.6. Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
2.6.1. резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
2.6.2. информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
2.6.3. информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
2.6.4. информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
2.6.5. информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.
2.7. Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд и до 30 юли на съответната година предоставя обобщените анализи за предходната година на работодателя и РИОКОЗ, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
2.8. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец.
3. Службата извършва задължителните периодични профилактични прегледи на работещите, съгласно нормативните разпоредби, съгласно нормативните изисквания.

Сайта на СТМ "Кортекс", можете да откриете на адрес: www.stm-kortex.com